Valberedningens förslag till styrelse 2018

Till årsmötet (20/2 klockan 18.30 på ACC) vill valberdeningen lämna följande förslag.

Förslag:
I de valärenden som ska behandlas vid VSK Fotbolls årsmöte den 20 februari 2018 föreslår
valberedningen följande kandidater:

Styrelsens ordförande för en period av 1 år:
Andreas Dayan är med sin bakgrund som ordförande för VSK Ungdom och ledamot i VSK
Fotbolls styrelse väl förtrogen med föreningen och fotbollen i Västmanland. Han har varit VD
för Aros bokbinderi och är idag egen företagare i eventbranschen. Han åtnjuter förtroende inom
föreningen och är med sitt engagerade ledarskap väl lämpad att utveckla VSK Fotboll
ytterligare.

Tre ordinarie ledamöter för en period av 2 år:
Christer Blom har sedan ett drygt decennium innehaft en rad chefsposter inom ABB och tillför
styrelsen viktiga erfarenheter inom ekonomistyrning och verksamhetsutveckling.
Annika Enberg har en rad förtroendeuppdrag från föreningslivet bakom sig och ingår i
styrelsen för Västmanlands idrottsförbund/SISU där hon särskilt har arbetat med
ungdomsidrott. Hon bedriver egen konsultverksamhet med inriktning på HR- och
ledarskapsfrågor samt försäljning.
Ado Sadzak är områdeschef inom Samhall, starkt förankrad inom fotbollen i Västmanland och
har sedan 2014 utfört ett förtjänstfullt arbete som ledamot i VSK Fotbolls styrelse. (omval)

En ordinarie ledamot för en period av 1 år:
Sasa Besirov är grundare av och VD för Streamline Studio och tillför styrelsen kompetens inom
områden som försäljning, marknad och kommunikation. Som sponsor och supporter är han
också väl förtrogen med föreningen.
Tomas Carlsson har ett år kvar på sitt mandat. Han är chef inom Skandia och har varit drivande
i VSK Fotbolls arbete att etablera en egen akademi och ungdomsverksamhet.

Christina Liffner, Peter Lundqvist och Thomas Wallin sitter på utgående mandat och har
meddelat valberedningen att de ej står till förfogande för omval.

Arbetssätt
Arbetet har utförts på årsmötets uppdrag i syfte att skapa förutsättningar för en så stark styrelse
som möjligt. Valberedningen har följt styrelsearbetet genom regelbunden mötesnärvaro och
skriftlig dokumentation. Därtill har samtliga styrelsemedlemmar intervjuats.
Både inkomna förslag från medlemmar och egen omvärldsbevakningen har varit avgörande
för identifierandet av potentiella kandidater. Alla inkomna förslag har följts upp med intervjuer
och referenstagande.
Valberedningen har försökt att beakta både behovet av specifika kompetenser, kontinuitet
och utsikterna till ett konstruktivt samarbetsklimat inom styrelsen. Förmågan att värna och
företräda den värdegrund och föreningsdemokrati som VSK Fotbolls verksamhet vilar på har
också varit av vikt för valet av de kandidater som nu föreslås.

Valberedningen består av Christer Ankarswed, Fredrik Persson-Lahusen och Thomas Wahl.
Den förre representerar huvudorganet VSK Administration och de två senare är valda av VSK
Fotbolls årsmöte.