ALLMÄNNA VILLKOR VID BILJETTKÖP HOS VSK FOTBOLL

2023-11-20

VSK Fotboll, org. nr 878001–4653, Pontus Vidéns väg 5, 722 23, (nedan ”Arrangören”/”vi”) säljer biljetter i egenskap av arrangör av fotbollsmatcher i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp från Arrangören av en eller flera biljetter, inbegripet säsongskort, till dig eller andra, på Arrangörens hemsida (”Biljettshopen”). I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver dessa villkor även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument.

  • Villkor för biljettköp
    • För att genomföra ett köp från Arrangören måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens
     regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter till idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp.

    • Biljetter får endast köpas för privat bruk och får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller i övrigt användas kommersiellt. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande om annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp får maxantalet inte överskridas.

  • Priser och betalningsalternativ
    • Samtliga priser som anges är i kronor och inklusive mervärdesskatt (moms). Utöver biljett-
     priset kan i vissa fall en serviceavgift tillkomma och ibland även en distributionsavgift och/
     eller leveransavgift. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför din beställning.När du köper en biljett till rabatterat pris är du ansvarig för att visa att du har rätt till rabatten. I annat fall kan du anses sakna giltig biljett.

    • Arrangören samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Arrangören. De betalningsmetoder som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive betalningsmetod, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.

  • Leverans av biljetter
    • De leveransalternativ som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive leveransalternativ, såsom leveransavgifter, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.

    • Biljetter levereras antingen genom nedladdning (inkl. app) eller via e-post eller SMS.

Inställda matcher

Allmänt

  • I denna punkt avses med ”berörd match” en match som blivit inställd, framflyttad till en tid som du inte har möjlighet att delta på eller som ligger utanför tidsperioden för [säsongs-
   kortet], eller som du annars inte har erbjudits möjlighet att delta på med hänsyn till publik-
   restriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning (gemensamt en ”berörd match”).

   • I förhållande till en berörd match (i) till vilken du har köpt en matchbiljett, har du rätt till återbetalning av biljettpris eller (ii) till vilken du har ett [säsongskort], har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt [säsongskort] i enlighet med punkten 4.6. Vi kan även
    erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera istället för återbetalning, såsom möjlighet att delta på match vid annat tillfälle, förlängt eller rabatterat säsongskort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan också välja att efterge din rätt till återbetalning som en gåva till oss. Återbetalning görs inte av serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.
   • Med undantag för [säsongskort], se punkten 4.6 nedan, måste du, såvida inte Arrangören meddelar annat, senast tre (3) månader från det aktuella matchdatumet meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning.
   • Du ansvarar för att kontrollera om en match är inställd eller hålls utan publik eller med publikrestriktioner.

    • Krav på återbetalning ska, såvida inte Arrangören meddelar annat, göras via mejladress
     (biljetter@vskfotboll.nu).

För dig som innehar [säsongskort]

  • Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för [säsongskortet] beräknas per berörd match, enligt följande:

Allsvenskan/Superettan

[Antal berörda matcher under den säsong för vilken [säsongskortet] gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berättigad till enligt [säsongskortet]. Krav på återbetalning kommer beaktas [ange intervall, ex.vis. [löpande efter varje berörd match], [efter var tredje berörd match], [efter var femte spelad match], [vid säsongens slut].

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher

[Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Arrangören på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas under [en säsong]. Du är medveten om att ditt [säsongskort] erbjuder dig förmånen att delta på sådana matcher enbart i den mån sådana matcher faktiskt spelas (utan publikrestriktioner) och att du inte är garanterad att kunna delta på ett visst antal matcher. Därmed är du införstådd med att ingen del av säsongskortets pris är hänförlig till sådana matcher (dvs. priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till återbetalning av del av priset för säsongskortet om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner.]

Du måste senast tre (3) månader från utgångsdatumet av ditt [säsongskort] meddela
Arrangören om ditt krav på återbetalning.

Teknisk plattform för biljettförsäljning

  • Arrangören är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”). SEF, eller dess licensgivare, inne har samtliga rättigheter i den tekniska plattformen som Arrangören använder för biljettförsäljningen. Arrangören ansvarar till fullo för det aktuella evenemanget. SEF är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan hänförlig till evenemanget eller Arrangören.

  • Personuppgifter och marknadsföring
   • Behandlingen av dina personuppgifter regleras av den vid var tid gällande integritetspolicy som finns att tillgå på Arrangörens hemsida.

    • Vi kan komma att skicka information till dig, genom att använda din e-postadress, mobilnummer eller annan kontaktuppgift som du har angivit, om andra matcher och elitfotboll samt andra produkter och tjänster liknande de som du har beställt av oss. Du har möjlighet att när som helst begära att vi inte ska göra sådana utskick genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i punkt 9 nedan.

  • Avtalsbrott
   • Vidöverträdelse, eller misstänkt försök till överträdelse, av dessa allmänna villkor, inbegripet vid var tid gällande ordningsregler eller andra villkor som hänvisas till i dessa allmänna villkor, förbehåller sig Arrangören rätten att (i) makulera köpet av biljett, inklusive säsongskort och/eller (ii) neka dig tillträde till Arrangörens evenemang samt (iii) vid upprepade och/eller
    allvarliga överträdelser av dessa allmänna villkor, neka dig möjligheten att köpa biljetter till Arrangörens kommande evenemang.

    • Vid makuleringar i enlighet med ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagd betalning för biljetten.

  • Konsumenträttigheter och ansvarsbegränsning
   • Med undantag för inställda eller flyttade evenemang eller evenemang som spelas utan publik (vilka regleras enligt punkten 4 ovan) gäller att om biljett inte kan användas på grund av fel som Arrangören ansvarar för ska Arrangören ersätta dig med en korrekt biljett eller, om detta inte kan ske, återbetala erlagd avgift för biljetten (eller vid säsongskort, en proportionerlig del därav).Arrangören har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå i samband med köp, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på Arran-
    görens sida eller annars följer av tvingande lag.För det fall Biljettshopen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Arrangören har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

    • Dessa allmänna villkor, inbegripet vad som anges ovan i denna punkt 9, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss via mejl biljetter@vskfotboll.nu

Övrigt

När du köper en biljett är du ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.För att kunna beställa biljetter krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

Arrangören förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid utförande av dess åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.  Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:

Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Övriga villkor

Ordningsregler

Följande regler gäller på arenan:

Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.

 • Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.

 • Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar.

 • Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laser-
  pekare.

 • Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.

 • Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös
  tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som
  gäller den enskilde som person inte äger tillträde till arenan.

 • Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. en rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning inte äger tillträde till arenan.

 • Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska
  användas som hjälpmedel vid brott inte äger tillträde till arenan.

 • Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål om inte handlingen är befogad.

 • Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

 • Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

 • Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av
  arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller
  annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

 • Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare.

 • Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av
  besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlings-
  bestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening.

 • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till
  allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

 • Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

  • Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år.

Integritetspolicy

  1. Integritetspolicy för VSK FOTBOLL

(Senast uppdaterad: 20:e november 2023)

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter när du använder VSK Fotbolls webbplats för att köpa biljetter och/eller årskort till VSK Fotbolls fotbollsmatcher (”Integritetspolicyn”).

Inom ramen för ditt köp kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. VSK Fotboll, org. nr 878001–4653, Pontus Vidéns väg 5, 722 23, Västerås, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person.

Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du köper biljetter på vår webbplats. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn och köpinformation.

Vad används dina personuppgifter till och vilken laglig grund tillämpas för behandlingen?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen. Nedan har vi beskrivit vilken laglig grund vi tillämpar för olika behandlingar.

Laglig grund Ändamål/behandling som utförs
För att fullgöra avtal med dig Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra allmänna villkor för biljettköp, till exempel genom att tillhandahålla din biljett eller den produkt som du har köpt och informera om matchen som biljetten avser.
Ta betalt för biljetten eller produkten, inklusive hantera kortbetalningar.
Kommunicera med dig via kundservice, t.ex. vid beställning och klagomål.
Administrera ditt användarkonto hos oss som kan användas vid köp i vår biljettshop.
Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra allmänna villkor gällande souvenirer och andra produkter på vår webbplats.
Intresseavvägning Upptäcka och förhindra bedrägerier, såsom vid biljettkontroll och i samband med kortbetalning.
Identifiera dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll.
Skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och webbplatserna och dess innehåll.
Marknadsföra och informera om oss, våra produkter och tjänster.
Fullgöra rättslig skyldighet enlighet lag Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag.
Samtycke Detta inhämtas vid behov.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 8 nedan. Om du återkallar ett samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen som skett innan samtycket återkallas.   Om du lämnat samtycke till cookies på vår webbplats men därefter vill att vi inte längre ska använda cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare (se punkt 9 nedan).

Samarbete med Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF)

VSK Fotboll är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”), en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. SEF:s uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Vi använder oss av IT-tjänster och andra tjänster från SEF i samband med biljettköp och SEF behandlar, som personuppgiftsbiträde åt oss, personuppgifter hänförliga till dig i den mån det krävs inom ramen för de behandlingar vi angivit ovan i punkt 3.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med SEF för SEF:s egna ändamål, exempelvis så att SEF kan skapa, utveckla och tillhandahålla sina tjänster, system och dess innehåll, förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig, samt för att informera dig om svensk elitfotboll och SEF:s tjänster. SEF kommer i så fall behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med SEF:s integritetspolicy. Om vi behöver det kommer vi inhämta ditt separata samtycke för denna behandling. SEF:s integritetspolicy hittar du på SEF:s webbplats, http://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/

Åtkomst till dina personuppgifter av andra än SEF

Utöver vad som anges i punkt 4 ovan kan vi ge personuppgiftsbiträden, såsom samarbetspartners, andra föreningar inom vår sfär, leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES, åtkomst till dina personuppgifter. Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.

När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

Gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt att vi ska radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du bedömer att VSK Fotbolls behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Frågor om integritet och behandling av personuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss enligt följande:

  • Telefon: 070 49 49 530

  • Adress: Pontus Vidéns väg 5, 722 23, Västerås

  • E-post: biljetter@vskfotboll.nu

Dataskyddsombud: Johan Immelgård

Cookies

Hur vi använder cookies

VSK Fotboll använder så kallade cookies inom ramen för VSK Fotbolls webbplats.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare av vår webbplats bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare i tjänsterna och på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. I en del funktioner på webbplatsen använder vi något som kallas ”session-id”. För att möjliggöra detta sänder vår server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen.

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En ”sessions-cookie” sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användning av cookies

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner inte längre kan användas i tjänsterna och på webbplatsen eller inte kommer att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

Uppdateringar

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna och webbplatsen. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn på webbplatsen.