Inbjudan till årsmöte

VSK Fotboll inbjuder härmed till årsmöte tisdagen den 24 mars klockan 18.00 i VIP- loungen vån 3 – Iver Arena

Medlemsavgiftsfakturor skall nu vara utskickade till befintliga medlemmar via mail. De medlemmar som betalar till 2020-02-24 uppfyller den nya stadgarnas krav på att medlemsavgiften skall vara betald senast en månad innan årsmöte. Detta gäller för att få rösträtt.

De medlemmar som önskar skicka in motioner till Årsmöte har också 2020-02-24 som sista dag. Mailas lättast till fotboll@vasterassk.se

Känner ni någon grönvit som inte fått medlemsfaktura eller kallelsemail som borde fått det – hör av er så får vi lägga in rätt mailadresser. Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen VSK Fotboll

Dagordning

För årsmötet i Västerås SK FK (VSK Fotboll) tisdagen den 24 mars 2020
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 3 Val av justerare och rösträknare
§ 4 Upprop och fastställande av dagordning för årsmötet
§ 5 Frågan om årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt
§ 6 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret
§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§ 10 Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (2021)
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
§ 12 Ärenden som styrelsen beslutat skjuta till årsmötet
§ 13 Motioner som inkommit från medlemmarna
§ 14 Val av

✓ ordförande för en period av ett år.
✓ ordinarie ledamöter för en tid av två år
✓ ordinarie ledamöter för en tid av ett år
✓ delegater inklusive suppleanter att ingå i styrelsen för VSK Administration för en period av 1år
✓ delegater att representera och föra klubben talan vid medlemsmöten i VSK Administration för en period av 1 år
✓ Revisionsbolag och påskrivande revisor för en period av 1 år
✓ två ledamöter i valberedningen för en period av 1 år
§ 15 Utdelning av utmärkelser
✓ VSK Vännernas stipendieungdom
✓ Hedersordförande Lennart Janssons stipendium för utmärkt ledarskap i fotboll
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Årsmötets avslutande

VSK Fotboll