VSK Fotboll kallar till årsmöte

Onsdag 15 mars kl. 18.30

Fullmäktigesalen Västerås stadshus

Sista anmälningsdag är 12 mars.


Du anmäler dig till årsmötet genom att skicka ett mejl till kansli@vskfotboll.nu

Vi vill gärna att du anmäler dig för att beräkna förtäring och ha din mejladress så vi kan skicka ut årsmöteshandlingarna. Som medlem är du naturligtvis välkommen till föreningens årsmöte utan att anmäla dig, men då kommer du inte kunna ta del av årsmöteshandlingarna (på ett enkelt sätt) eller få någon förtäring.

Vi bjuder på kaffe och en smörgås.

Årsmöteshandlingar via mejl

Som medlem har du rätt att få ta del av årsmöteshandlingarna oavsett om du kommer på årsmötet eller ej. Om du vill ha tillgång till handlingarna men ej kan komma på mötet skriver du ett mejl till kansli@vskfotboll.nu med din önskan.

Årsmöteshandlingarna kommer att mejlas till de som anmält sig till årsmötet eller till de medlemmar som bara önskar handlingarna senast en vecka innan årsmötet.

Ett mycket begränsat antal årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet så önskar du ha papperskopior så ber vi dig själv ordna med detta.


Årsmöteshandlingar på kansliet

Det finns också möjlighet för dig som medlem att ta del av handlingarna på vårt kansli senast en vecka innan årsmötet. Det är inte alltid någon på plats på kansliet, så säkerställ först att någon tar emot dig. Här hittar du kontaktuppgifter.

Vi hälsar alla föreningens medlemmar välkomna till årsmötet


Enligt föreningens stadgar ska följande punkter behandlas på årsmötet vilket innebär att det är årsmötets föredragningslista.


Vid årsmötet ska följande alltid behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för innevarande
  verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) revisionsbolag med påskrivande revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter
  delta;
  d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
  e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk
  eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
  den inte varit med i kallelsen till mötet.