VSK Fotboll inbjuder härmed till digitalt årsmöte torsdagen den 2 juli klockan 18.00

VSK Fotboll inbjuder härmed till digitalt årsmöte torsdagen den 2 juli klockan 18.00 

2 veckor före mötet skickas övriga årsmöteshandlingar ut samt instruktioner för hur mötet kommer att genomföras då det nu blir digitalt..

Väl mött!

§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§3 Val av justerare och rösträknare
§4 Upprop och fastställande av dagordning för årsmötet
§5 Frågan om årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt
§6 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret
§8 Fastställande av resultat och balansräkning
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§10 Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (2021)
§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
§12 Ärenden som styrelsen beslutat skjuta till årsmötet
§13 Motioner som inkommit från medlemmarna
§14 Val av
– ordförande för en period av ett år.
– ordinarie ledamöter för en tid av två år
– ordinarie ledamöter för en tid av ett år
– delegater inklusive suppleanter att ingå i styrelsen för VSK Administration för en period av 1 år
– delegater att representera och föra klubben talan vid medlemsmöten i VSK Administration för en period av 1 år
– Revisionsbolag och påskrivande revisor för en period av 1 år
– två ledamöter i valberedningen för en period av 1 år
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötets avslutande