Kort rapport från VSK Fotbolls årsmöte

VSK Fotboll anordnade på onsdagskvällen sitt 119:e ordinarie årsmöte i Stadshusets plenisal – här är en rapport om de viktigaste tilldragelserna.

VSK Fotbolls nye ordförande Magnus Breitholtz i talarstolen.

2022

Styrelsen gick tillsammans med verksamhetsföreträdare igenom hur verksamheten sett ut under 2022 i klubben. Rent allmänt kan gångna året sammanfattas i positiva ordalag med flertalet sportsliga framgångar i akademilagen såväl som i representationslagen. Den mindre goda sidan var ett underskott i ekonomin jämfört med budget.

Revisorn föreslog årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022, vilket också årsmötet biföll.

2023

Styrelsen framlade till årsmötet ett förslag om förändringar i medlemsavgiften från verksamhetsåret 2024. Årsmötet biföll förslaget och från 2024 är medlemsavgiften följande; 300 kr för barn upp till 15 år, 350 kr för vuxen (från 15 år) samt 700 kr för familj som är folkbokförd på samma adress. 

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanerna för 2023 tillsammans med budget. Årsmötet fastställde förslagen.

Motioner

Tre motioner hade kommit in som behandlades på årsmötet.

En yrkade på att VSK Fotboll som klubb i alla sammanhang ska arbeta mot införandet av VAR i svensk fotboll. Styrelsen svar innebar en önskan om att få återkomma med svar vid nästa årsmöte och i mellanliggande tid utreda frågan. Svaret bifölls av årsmötet.

En annan motion yrkade på sänkta medlemsavgifter. Styrelsens svar var att bifalla motionen då den i stort överensstämde med styrelsens egna förslag till sänkning av medlemsavgift. Årsmötet biföll styrelsens förslag.

Sista motionen önskade införandet av breddlag inom klubbens ungdoms- och juniorverksamhet från 2024. Styrelsens förslag var att avslå motionen vilket årsmötet gav sitt bifall till.

Val

Följande val beslutade årsmötet om:

Föreningens ordförande för en tid av ett år 
Magnus Breitholtz

Ledamöter för en tid av två år
Niklas Koivisto, Tina Bilock, Erik Berntsen samt Elma Åhlin Bilalovic

Revisionsbolag med påskrivande revisor  
Malin Forslund, KPMG, period av 1 år

Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
Sasha Besirov och Jonas Bresser

Föreningens styrelse består för verksamhetsåret 2023 av följande personer:
Magnus Breitholtz (ordförande)
Anders Tengström (sekreterare)
Erik Berntsen (ledamot)
Elma Åhlin Bilalovic (ledamot)
Tina Bilock (ledamot)
Andreas Lindahl (ledamot)
Per Lithammer (ledamot)
Niklas Koivisto (ledamot)