Kallelse till Extra möte

Som medlem i VSK Fotboll kallas du härmed till det Extra möte som begärts av medlemmar enligt paragraf § 25. Som medlem i VSK Fotboll kallas du härmed till det Extra möte som begärts av medlemmar enligt paragraf § 25.

Välkommen!- Styrelsen

Kallelse till Extra Möte Västerås SK Fotbollklubb Torsdagen 26 oktober 2017 18.30 Plats Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås.

Agenda
§1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§2 Beslut om deltagande av andra än medlemmar

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§4 Val av justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare

§5 Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt

§6 Information från styrelsen

§7 Information från medlemmar som avgått ur styrelsen den 13 september 2017

§8 Information om Ekonomi och om marknadsavtalet mellan VSK Fotboll och VSK Bandy

§9 Revisionsfrågor (Beslut om ev extra revision)

§10 Styrelseval

§11 Mötet avslutas