Visa fler äldre nyheter >

Fortsättning från text på vskfotboll.nu (publicerad 23.34, 22 oktober 2008)

DN skriver i sitt beslut att "För straffbarhet krävs att det tillförlitligt kan styrkas, dels att gärningarna skett inom arenan (där föreningen har ansvaret) och dels att de som förövar gärningarna kan identifieras såsom föreningens supportrar". Det torde, när man studerar videoupptagningen, vara ställt utom allt rimlig tvivel att det dels är SFC:s supportrar som står för det, enligt domaren, tumultartade uppträdandet och dels att det sker inne på arenan.
Minst sex SFC-supportrar befinner sig definitivt inne på arenan.

MD:s rapport ger en fingervisning var dessa supportrar kom ifrån genom följande skrivning: "Ett antal SFC-supportrar rörde sig runt bakom huvudläktaren i slutskedet av matchen för att ta sig närmare VSK:s sektion." Och: "Även grinden H öppnades för att släppa igenom folk som rörde sig runt arenan trots att den skulle hållas stängd".

Med tanke på att grind H finns i anslutning till arenans sydvästra hörn och det var därifrån som tumultet startade kan man på goda grunder anta att SFC-supportrarna befann sig på huvudläktarens sydvästra del och kunde genom grind H ta sig ut från arenan och in på densamma vid grind G för vissa och runt arenan för merparten för att därifrån kunna angripa VSK-supportararna med knallskott/raketer och omfattande stenkastning.

KONKLUSION
Hur är det möjligt att en på förhand definierad högriskmatch kan urarta på det sätt som var fallet i Södertälje 29 september? All den stund som bortalagets klack består av 70-75 personer på en väl avgränsad läktarsektion som omgärdas av sex ov, tio pv, två spV och nio kommenderade poliser från Södertälje. Svaret är inte helt enkelt att ge men VSK har i denna överklagan med hjälp av i inledningen beskriven dokumentation i kronologisk ordning försökt att klarlägga de olika skeenden och händelser som får domaren att slutligen avbryta matchen.

I TB 6 kapitlet 2 § 2.1 står att läsa: "Arrangerande förening är skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken samt att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp." I samma stycke står det att "arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelare, ledare och supportrars uppförande i samband med och under match". Detta ansvar tycker VSK att man tagit och dessutom lyckats med, undantagen den inkastade petflaskan.

Återstår då att göra motsvarande bedömning avseende SFC:s roll och ansvar i sammanhanget. VSK anser att SFC på ett flagrant sätt brustit i sitt säkerhetsarbete enligt ovanstående paragraf. Man har inte lyckats tillse att god ordning råder bland publiken, inte heller skyddat funktionärer för övergrepp. Här bortser tydligen TB från att uppenbarligen även supportrar behöver skyddas mot övergrepp.

Några exempel på ovan beskrivna händelser där SFC brustit är:

 • Bristande och otillräcklig visitation, bengaler och knallskott fanns uppenbarligen på läktaren.
 • Oförmåga att bevaka och kontrollera definierade riskgrupper (SSK-anhängare).
 • Underlåtit att stävja provokationer och uppviglingsförsök.
 • Bristande avspärrningar på huvudläktaren som tillät att supportrar kunde röra sig fritt på huvudläktaren.
 • Avsaknad av kraftfullt agerande vid tändande av bengaler och på planen inkastat knallskott.
 • Tillåtit supportrar passera grindar som skulle vara övervakade och stängda.
 • SFC-supportrar, 16 stycken på bild, har inne på arenan angripit VSK-supportrar med stenar och provokationer.
 • Underlåtit att "säkra" bortasektionen från utsidan, exempelvis genom att ha skapat en bevakad säkerhetszon och därmed förhindrat en del av stenkastningen mot VSK: s supportergrupp och dess buss

  Utifrån ovanstående och med åberopande av TB kapitlet 3 13 § 13 1.1: "Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar planen före speltidens slut eller vars ledare, spelare supportrar, för vilken föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0" anser VSK det fullständigt uppenbart att SFC är felande och därmed bör VSK tillerkännas segern med 3-0.

  SFC har till DN lämnat in ett omfattande material vilket förklarar den tidsmässiga dispens föreningen ansökte om och fick godkänt. Materialet är emellertid behäftat med ett antal motsägelser och lider i vissa avseenden av bristande logik i förhållande till den strategi man valt att bygga yttrandet på.

  När det gäller motsägelser har det ovan redogjorts för den, mot VSK-målvakten, inkastade petflaskan.

  Ytterligare några är:

 • I advokatrapporten 5.1 (sid. 8) står det i samband med det på planen inkastade knallskottet "att knallskottet inte kastades mot någon spelare eller matchfunktionär". I Bo Axbergs rapport kan man läsa: "En smällare kastades in på planen där de syrianska spelarna vistades."
 • I samma rapport under 5.2 (sidan 10): "Vid beaktande av vad en förening därför kan anses ansvara för bör, som huvudregel, naturligtvis en förening därför endast ansvara för en förenings supportrar inom arenan". Av vilken anledning ska man då i samband med, som det står i 4.5, "det som skedde utanför arenan i slutminuterna… stänga av de individer som kan anses ha skuld i det inträffade"?
 • I samma sekvens under 5.2 (sidan 10) skriver man: "En annan sak är exempelvis det fallet att en förening, mot polisens anvisningar, släppt ut supportrar från arenan. Så skedde inte vid matchen". I MD: s rapport kan man läsa: "Även grind H öppnades för att släppa igenom folk som rörde sig runt arenan trots att den skulle hållas stängd".
 • Om nu SFC anser att, med undantag att man "brustit i visitation" vad gäller "aktuella fyrverkeripjäser", "i övrigt anser att man uppfyllt sitt ansvar som arrangör och uppfyllt den bemanningsplan som överenskommits före Matchen" samma rapport 5.1 (sidan 8).
  Varför skall man då som står i 4.6 "upprätta en handlingsplan för att förhindra liknande händelser som ägde rum under matchen upprepas och i samband därmed kommer föreningens säkerhetsrutiner att ses över"?

 • "Att matchen kom att avbrytas torde ha varit till fördel för Västerås eftersom de när matchen avbröts hade en spelare utvisad", 5.2 (sidan 11). Hur kan det vara en fördel att inte få möjligheten att avgöra matchen? Det återstod ändock fem minuter av matchen och det var när VSK hade en spelare utvisad som man kvitterade.
 • Tror verkligen SFC att od, pv, polis och framförallt VSK-supportrar delar följande beskrivning som står i advokatrapporten 5.2 (sidan 9): "Vid tidpunkten, 93: e minuten, var stämningen inne på själva arenan lugn"?

  Några avslutande reflektioner avseende DN:s bedömning och beslut i detta ärende. Trots att DN inledningsvis i beslutet anger att man haft ett omfattande material att tillgå kan man inte fastställa vilken supportergrupp som kan göras ansvarig för stenkastningen, avfyrande av knallskott/raketer och ett tumultartat uppträdande. För oss, och rimligen för alla som läst materialet, sett videoupptagningen, eller bevistat matchen, är den slutsatsen inte rimlig.
  Det torde med all önskvärd tydlighet framgå att SFC genom ett bristfälligt säkerhetsarbete och dess supportrar kan göras ansvariga för allt, utom en inkastad petflaska. Den bevakning som fanns runt VSK: s läktarsektion, 27 säkerhetspersoner på 70-75 supportrar, torde vara en garanti för detta.

  Strategin som SFC:s advokatrapport bygger på och som DN uppenbarligen accepterat att allt som sker utanför arenan ska inte arrangerande förening ta ansvar för kan om det tillämpas strikt få förödande konsekvenser. Det är uppenbart att en förening vare sig kan eller ska göras ansvarig för vad grupper med angivande av viss supportertillhörighet ställer till med kilometer eller mil från en fotbollsarena. Men det är också orimligt att en förening låter sina supportrar röra sig fritt inom och utom arenan för att kunna angripa motståndarnas supportrar och detta får ske med förevändning att angreppet skedde utanför arenan och där har föreningen inget ansvar.

  Skulle denna praxis framgent få råda då står svensk fotboll inför mycket stora problem.
  Emellertid bör poängteras, vilket ovan visas, att SFC-supportrar de facto befann sig inne på arenan och där angrep VSK:s läktarsektion.

  En annan märklig slutsats DN drar är den att supportrarnas oacceptabla beteende har "sitt upphov bland annat i den ur säkerhetssynpunkt undermåliga anläggningskonstruktionen". Detta på en arena som stod klar hösten 2005 och som, enligt vår uppfattning, är en bra arena ur säkerhetssynpunkt. Framförallt om man jämför med många arenor i division 1 norra och superettan.
  I beaktande av detta är det synnerligen anmärkningsvärt att DN anför byggtekniska skäl som en orsak till supportrarnas "oacceptabla beteende."

  DN anför avslutningsvis ett argument av sportslig karaktär, även det en smula förvånande. "Vidare återstod endast några minuters speltid av matchen."

  Enligt domarens rapport återstod fem minuter av matchen. I den senaste omgången i superettan gjordes det i två matcher mål med två minuters mellanrum. I matchen mellan Häcken och Mjällby reducerade Niklas Skoog Häckens 2–0-ledning till 2–1 i 40:e minuten och Erton Fejzulahu kvitterade i den 41:a minuten. En liknande målproduktion kunde man se i matchen mellan Sirius och Jönköping Södra. J Södra tar i 73:e minuten ledningen med 1-2 genom Kirsten Vikmae och minuten efter, 74, kvitterar Sirius till 2-2 genom Demba Traoré. En mer omfattande statistisk utredning skulle utan svårighet kunna göras som visar att på fem minuter kan både ett och två mål produceras. Men i sammanhanget är de ovan angivna exemplen fullt tillräckliga. Därmed torde skälen för DN: s beslut vila på en ännu svagare grund.

  Vi avslutar vår granskning av DN:s bedömning och beslut genom att citera supporter-poliserna från Västerås: "Under alla våra år som supporterpoliser, sedan år 2000, har vi inte vid något tillfälle varit med om något liknande det som nu hände avseende stenkastning med mera. Att stora stenkastande folksamlingar på kanske 30-40 personer tillåts röra sig runt arenan innan matchen är slut är inte tillfredsställande då man sedan tidigare borde ha känt till problematiken mellan lagens supportrar".

  VSK har förståelse för att ett beslut enligt TB kapitlet 3 13 § 13 1.1 med SFC som felande lag inte så mycket sportsligt påverkar SFC då laget redan, även utan en poäng mot VSK, har vunnit serien. Vilket för övrigt SFC som lag gjort på ett mycket övertygande sätt och är synnerligen värdig sin plats i Superettan. Däremot påverkar ett sådant beslut både VSK, Vasalund och Gröndal på olika sätt.

  Vi anser dock att besvärsnämnden i sin bedömning måste stå över sådana hänsynstaganden och strikt göra en bedömning av vad som hände på Södertälje Fotbollsarena 29 september såväl för de inblandade parterna som för svensk fotboll.

  VSK FOTBOLL
  Claes Svensson
  Vice ordförande och säkerhetschef