Visa fler äldre nyheter >

Styrelsen för Västerås SK FK vill härmed kalla sina medlemmar till ett beslutande Extra möte enligt § 25 i klubbens stadgar.

Extra möte, måndag 19 juni klockan 18.30, Konferensrum K5, ABB Arena Nord.

Frågor som skall behandlas är

 • Information om samarbetet med Västerås SK Bandyklubb
 • Beslut om budget samt komplettering av verksamhetsplan för VSK Fotbollklubb 2017
 • Information om planerna på samgående med Västerås SK Ungdom

  Välkommen!
  Styrelsen Västerås SK FK

  Dagordning
  § 1. Upprop och fastställande av röstlängd för extra mötet
  § 2. Frågan om extra mötet har utlysts på ett stadgeenligt sätt
  § 3. Fastställande av dagordning för extra mötet
  § 4. Val av ordförande och sekreterare för extra mötet
  § 5. Val av två personer som:
  - vid begärda omröstningar skall agera rösträknare
  - jämte ordförande skall justera extra mötesprotokollet
  § 6. Information om samarbetet med Västerås SK Bandyklubb
  § 7. Fastställande av budget och kompletterad verksamhetsplan för 2017
  § 8. Information om planerna på samgående med Västerås SK Ungdom
  § 9. Mötets avslutande