Visa fler äldre nyheter >

I de valärenden som ska behandlas vid VSK Fotbolls årsmöte den 13 mars föreslår valberedning följande kandidater:

Styrelsens ordförande för en period av 1 år:

- Christina Liffner har som ekonomiansvarig och vice ordförande haft stor del i VSK Fotbolls gynnsamma utveckling de senaste åren. Hon besitter ett betydande förtroendekapital och har en omfattande erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete inom både näringsliv och idrottsrörelse. Genom att föreslå Christina Liffner som ordförande vill vi tillvarata hennes kompetens, samt värna kontinuiteten i styrelsearbetet.

Fyra ordinarie ledamöter för en period av 2 år:

- Tomas Carlsson är chef inom Skandia och har under sitt första år som styrelseledamot i VSK Fotboll utvecklats till en nyckelperson, särskilt genom det pågående arbetet med att etablera en egen akademi och ungdomsverksamhet.

- Madeleine Lundberg är civilekonom och biträdande avdelningschef vid Mälardalens högskola där hon också ansvarar för undervisningen i Sports management. Hon är även vice ordförande i Västerås fotbollsallians och har talrika förtroendeuppdrag för BK30 bakom sig.

- Mats Rudolfsson är delägare i Intersport Västerås och innehar förtroendeuppdrag för företaget på nationell nivå. Han är starkt förankrad inom Västeråsfotbollen och har tidigare varit ordförande i IK Franke och sportsligt ansvarig i VIK Fotboll.

- Anna Sjödin är strateg vid Västerås stads stadsledningskontor och var drivande i att utveckla och realisera Expectrum i Skrapan. Hon är ordförande i Marknadsföreningen i Västerås samt har haft styrelseuppdrag för såväl Västmanlands idrottsförbund som Sisu.

Två ordinarie ledamöter för en period av 1 år:

- Anders Tengström är leg. psykolog och forskare. Som initiativtagare till VSK Swish har han visat prov på ett mycket ihärdigt och kompetent arbete till förmån för VSK, inte minst inom kommunikationsområdet.

- Thomas Wallin är förvaltare vid Kungsleden AB och besitter professionell kompetens och nätverk av vikt för arbetet med att utveckla arenaområdet. Han har också i sin roll som styrelseledamot och vice ordförande för VSK Bandy tillskansat sig värdefull erfarenhet av styrelse- och organisationsarbete.

Peter Lundqvist och Ado Sadzak har ett år kvar på sina respektive mandat.

Anton Bakos, Freddy Johansson, Birger Jonsson samt Bengt-Åke Nilsson sitter på utgående mandat och har meddelat valberedningen att de ej står till förfogande för omval.

Det betyder att styrelsen i sin helhet kommer att se ut enligt följande, om årsmötet väljer att anta valberedningens förslag: Tomas Carlsson, Christina Liffner, Madeleine Lundberg, Peter Lundqvist, Mats Rudolfsson, Ado Sadzak, Anna Sjödin, Anders Tengström och Thomas Wallin

Arbetssätt:

I linje med föresatsen att utföra uppdraget med transparens och tydlighet följer nedan en kort redogörelse för valberedningens arbete:

Arbetet har utförts på årsmötets uppdrag – med stor lyhördhet för medlemmarnas intressen och meningar – i syfte att skapa förutsättningar för en så stark styrelse som möjligt.

Valberedningen har följt styrelsearbetet genom regelbunden mötesnärvaro och skriftlig dokumentation. Därtill har samtliga styrelsemedlemmar intervjuats. Styrelsen har i alla frågor varit tillmötesgående och tillgängliggjort efterfrågad information.

Valberedningen har utifrån den vunna bilden av styrelsens arbetssätt och sammansättning identifierat ett antal kompetenser som ansetts vara värdefulla att tillföra styrelsen. Särskilt hänsyn har tagits till ett par betungande ansvarsområden med utvecklingspotential.

Kompetensbehovet har i sin tur varit vägledande för arbetet att finna lämpliga kandidater. Både inkomna förslag från medlemmar och egen omvärldsbevakningen har varit avgörande för identifierandet av potentiella kandidater. Intresset att bidra till VSK Fotbolls fortsatta utvecklingen är glädjande nog stort. Antalet potentiella och lämpade kandidater har med marginal överstigit antalet öppna styrelseposter.

Alla inkomna förslag har följts upp med intervjuer och referenstagande (förutom i ett fall då en föreslagen person inte reagerade på valberedningens återkommande kontaktförsök). I utformandet av valberedningens förslag har hänsyn tagits till den enskildes kompetens, men också till möjligheten för styrelsen att konstituera sig på ett konstruktivt och effektivt sätt genom tillförandet av kompletterande kompetenser. Förmågan att värna och företräda den värdegrund och föreningsdemokrati som VSK Fotbolls verksamhet vilar på har också varit av stor vikt för valberedningens val av de kandidater som nu föreslås.

Valberedningen består av Christer Ankarswed, Fredrik Persson-Lahusen och Thomas Wahl. Den förre representerar huvudorganet VSK Administration och de två senare är valda av VSK Fotbolls årsmöte.

Eventuella frågor besvaras av Fredrik Persson-Lahusen: 0733-46 67 94, fredrik@perssonlahusen.com