Visa fler äldre nyheter >


INLEDNING
VSK Fotboll (VSK) överklagar härmed disciplinnämndens (DN) beslut per den 9 oktober 2008 vad gäller Bestraffningsärende nr. 15 785 och nr. 15 786.

Denna överklagan kommer att redovisa de felaktigheter och brister som VSK har funnit i DN:s bedömning av det inlämnade material som vi har haft tillgång till: Domarrapporten (DP), matchdelegatrapport (MD) och Syrianska FC:s (SFC) yttrande. De dvd-inspelningar som omnämns som ett underlag för DN:s beslut har vi inte haft tillgång till.

Utifrån dessa brister i bedömningen följer felaktiga slutsatser och därmed ett beslut som för VSK:s del är felaktigt men även olyckligt för svensk fotbolls fortsatta säkerhetsarbete med tanke på eventuellt prejudikat. VSK åberopar Tävlingsbestämmelserna (TB) kapitel 3 13 § 1.1 med utgångspunkt från detta dokument och bifogat material och hävdar att den icke felande föreningen (VSK) tillerkänns seger och målskillnad 3–0.

Till det ovan nämnda materialet bifogar VSK även en rapport från supporterpolisen i Västerås (spV), en dvd och ett antal stillbilder. Dessutom har det till vår granskning lämnats en muntlig rapportering från VSK:s operativt säkerhetsansvarige Jörgen Jonsson och från representanter för VSK:s supporterklubb.

Bakgrund
Av någon anledning har matcherna mellan VSK och SFC under de tre år lagen mötts i division 1 norra varit av riskkaraktär och de senaste matcherna högrisk dito. En förklaring skulle kunna vara att båda lagen har hängivna supportrar i kombination med en ambition och förhoppning att tillhöra de lag som kan vinna serien. Detta motsägs emellertid av att VSK under sin sejour i superettan 2000-2005 vid ett flertal tillfällen mötte Assyriska IF, också från Södertälje, utan att några större supporterproblem uppstod. Vid dessa matcher fanns såväl hängivna supportrar som en hög ambition och stora förhoppningar.

Emellertid har matcherna mellan VSK och SFC eskalerat när det gäller agerandet från supportrarna. En förklaring till detta ges i rapporten från Västerås supporterpolis där de beskriver bemötandet och placeringen av VSK:s supportrar vid SFC:s hemmamatcher. Till detta kan fogas att SFC vid förra årets match i Södertälje hade höjt entrén vid bortalagssektionen från 80 till 150 kronor (se bifogat foto). Denna match hade föregåtts av vårsäsongens möte i Västerås som tyvärr fick en mycket olycklig avslutning då den pub i nära anslutning till Arosvallen där VSK-supportrarna firade segern attackerades av en grupp med SFC-anhängare. Inför vårens match på vår nybyggda arena fanns det filmer på Youtube med budskapet "Revanschen på Swedbank Park" månader före matchen med SFC-anhängare som avsändare.

Det kan kanske tyckas att denna beskrivning lägger all skuld på SFC och dess supportrar. Detta är dock inte avsikten. VSK:s supportrar har genom åren gjort sig skyldiga till en rad förseelser som blivit föremål för bestraffningsärenden och sedermera böter för klubben. Av just den anledningen har vi från VSK:s sida inför matcherna mot SFC arbetat målmedvetet för att undvika problem. Detta arbete har bestått i att såväl kommunicera med supporter-gruppen om vikten att uppträda på ett anständigt sätt som att dimensionera och förbereda gruppen av ordningsvakter (od) och publikvärdar (pv). Det bevisas av att sex ov och tio pv fanns på plats den 29 septemeber till en supportergrupp som bestod av 70-75 stycken och att ha en låg tolerans för eventuella regelöverträdelser.

AVHANDLING
Avhandlingen kommer att följa de olika skeendena i kronologisk ordning från SFC:s förberedelser inför matchen till de händelser som får domaren att avbryta matchen.

Förberdelser
I MD:s rapport framgår att SFC:s säkerhetsansvarige vid förmötet "uttryckte viss oro" för att vissa tillresta supportergrupper inte kände till gällande regelverk. Det uttalades dessutom "farhågor för att ungdomar från en rivaliserande Södertäljeklubb skulle ta plats i Syrianskaklacken och eventuellt ställa till med problem". Redan i detta skede infinner sig frågan. Vad gjorde SFC för att stilla denna oro och dessa farhågor? Här ger MD: s rapport inget svar. Däremot konstaterar MD under rubriken Hur fungerade säkerheten under matchen följande: "Det skulle visa sig att säkerheten inte förslog långt med tanke på vad som inträffade, särskilt i matchens slutskede." Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att åberopa Tävlingsbestämmelsernas (TB) 6 kapitel 2 § 2.1. "Arrangerande förening är skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken samt att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp."

Enligt VSK:s uppfattning visar SFC:s säkerhetsarbete på brister redan innan matchen startar. Om man hade vetskap om tillresande supportrars okunnighet om gällande regelverk – varför inte påtala detta för berörda grupper? Eftersom man visste att fem bussar skulle komma till matchen torde man ha haft kontakt med dessa grupper. Vid dessa kontakter kan det inte ha varit någon större svårighet att sprida informationen till de ansvariga för respektive grupper. Å andra sidan finns det vanligtvis inget behov av att informera publik på fotbollsmatcher att man inte får tända bengaler på läktaren, inte kasta knallskott på planen, inte avfyra raketer mot läktarsektioner eller att det inte är tillåtet att kasta knytnävsstora stenar på motståndarlagets supportrar och attackera desamma. Det har den absoluta majoriteten av fotbollspubliken kännedom om.

När det gäller gruppen "ungdomar från en rivaliserande Södertäljeklubb" och farhågorna om deras uppträdande förhåller det sig troligen på följande sätt. De som avses är med all sannolikhet en grupp SSK-anhängare, matchkvällen skrudade i vita kepsar, som varje gång VSK har besökt Södertälje Fotbollsarena provocerat VSK:s supportrar. Det borde inte vara någon svårighet att identifiera dessa personer och anvisa dem till en läktarsektion där de inte kan "ställa till med problem", förslagsvis norra kortsidan, och därefter se till att de befinner sig där tills matchen är slut. Alternativt förhindra att denna grupp fick tillträde till arenan.

MD bekräftar att "ett antal av dessa igenkändes av säkerhetsansvarig" och att "man försökte, med osäker framgång, att inte blanda dessa med de riktiga fansen". Det troliga är väl att SSK-anhängarna inte utgjorde ett så stort hot mot SFC-supportrarna utan att det var VSK:s supportergrupp som var målet för deras verksamhet.

- Trots att SFC var medvetna om SSK-anhängarnas intresse för matchen, eller snarare VSK-supportrarna, och uttryckte farhågor för vad dessa skulle kunna ställa till med.
- Trots att säkerhetsansvarig identifierar dem och enligt MD anvisas plats på norra ståplatsläktaren.
"Kunde denna grupp lätt röra sig från denna sektion eftersom den vakt/värd som hade ansvar för att grinden från norra ut mot baksidan av huvudläktaren inte såg till att grinden hölls stängd" (MD).

Enligt uppgift från VSK:s operative säkerhetsansvarige togs från SFC:s sida ett beslut att just anvisa SSK-gruppen till norra kortsidan. Något man inte fått något godkännande för från polisens arenabefäl. Vid förmötet hade det beslutats att norra kortsidan skulle vara stängd.

Ovanstående visar med all önskvärd tydlighet att SFC:s säkerhetsarbete hade fundamentala brister.

I samband med förberedelser inför matchen rapporterar MD att SFC hade tio ordningsvakter (od) och 60 publikvärdar (pv) i tjänst under matchen. Motsvarande siffra för VSK var sex od, tio pv och två supporterpoliser. Till detta kommer att två polisgrupper, 18 poliser, var kommenderade till matchen varvid uppskattningsvis hälften befann sig vid VSK:s läktarsektion.

Räknat per åskådare torde VSK-anhängarna var den mest välbevakande supportergrupp genom tiderna. Med hjälp av dvd-inspelningen kan man räkna VSK-gruppens antal till mellan 70-75 st. Med andra ord knappt tre supportrar per polis/od/pv. Detta förhållande torde innebära att ingen ur denna supportergrupp hade någon möjlighet att komma utanför sin tilldelade läktarsektion vilket uppenbarligen inte DN kunnat fastställa. Till detta återkommer vi senare i avhandlingen.

Att SFC hade 60 pv i tjänst i samband med matchen kan till det yttre te sig som en imponerande siffra. Det som inte framgår någonstans är vilken kompetens dessa pv besitter. De tio pv som var i tjänst för VSK:s räkning har samtliga genomgått SvFF:s officiella publikvärdsutbildning. Som för övrigt VSK under ett antal år genomförde i den mellersta regionen på uppdrag av SvFF. Från VSK:s sida finns det anledning att ifrågasätta kompetensen hos vissa pv inom SFC utifrån såväl ovanstående exempel med SSK-anhängarna som erfarenheter från tidigare matcher lagen emellan.

Vidare rapporterar MD om bristande visitation, även obefintlig dito har inrapporterats eftersom inga visitationsfållor fanns tillgängliga. Detta trots att SFC själva förväntat sig mellan 5 000 och 6 000 åskådare (spV). I detta sammanhang blev MD vittne till hur "ett par bengaler rullades in under staketet bredvid entréerna". Vilka sedermera "togs ut från arenan av en supporter".

Frågorna som omedelbart infinner sig är: Vad gjorde pv och/eller od i sammanhanget när en supporter på ett hedervärt sätt tvingas ingripa? Hur många ytterligare bengaler kan hypotetiskt ha kommit in på arenan på ett likartat sätt? Ställde sig DN i sin analys några likartade frågor?

Bristande avspärrningar på huvudläktaren mellan SFC-supportrar och övrig publik ledde uppenbarligen till att för mycket publik släpptes upp på läktaren då man inte lyckades att hålla fri passage i de gulmålade trapporna och utrymmningsområdena. MD rapporterar vidare att många på huvudläktaren "verkade röra på sig för att komma närmare bortaläktaren" och att det uppenbarligen var fullt möjligt att göra detta.

Vid en granskning av MD:s rapportering om förberedelserna inför matchen framstår SFC:s säkerhetsarbete som bristfälligt, otillräckligt och i vissa avseenden felaktigt. Något som också DN borde ha upptäckt i sin analys. SFC har därmed inte levt upp till ovannämnda paragraf i TB, 6 kapitlet 2 § 2.1.

Matchen
Strax innan matchstart anländer VSK:s supporterbuss till arenan och parkeras inne på densamma bakom den tilldelade läktarsektionen på södra kortsidan. En till synes säker placering som dessutom underlättade av- respektive påstigning. Vid huvudläktarens sydvästra hörn hade det vid denna tidpunkt samlats SFC-supportrar som "med gester provocerade VSK-klacken" och till denna grupp hade det anslutit en gruppering "inte rätta fans" enligt MD, med all sannolikhet SSK-grupperingen. Dessa hade alltså innan matchen startat tillåtits att lämna sin anvisade plats, norra ståplats, och ta sig till huvudläktarens sydvästra hörn. Avsikten med denna förflyttning torde vara tämligen klar. Att komma så nära VSK-supportrarna som möjligt och provocera dessa.

MD konstaterar också att "vissa SFC-fans var klart ute efter att provocera VSK:arna". Dessa provokationer ledde till en turbulent situation i VSK-gruppen som slutade med att en supporter "brottades ner av vakter", enligt MD:s sätt att uttrycka det och därefter omhändertogs av polis. Att notera är att det var od och pv från VSK som tog hand om personen i fråga, i enlighet med strategin för matchen om en låg toleransnivå.

I det material som utgör SFC:s yttrande till DN kan man i advokatrapporten under 4.5 läsa att två personer är misstänkta för våldsamt upplopp och eftersom SFC "med stöd av videoupptagningen från matchen avser att stänga av dessa individer". Man kan då på goda grunder utgå ifrån att "dessa individer" är SFC-supportrar och inblandade i de händelser som föranledde domaren att avbryta matchen (mer om detta senare). I samma stycke skriver man "att även Västeråssupportrar har gripits i anslutning till matchen".

VSK vänder sig mot denna skrivning i flera avseenden. För det första var det inte flera Västeråssupportrar som greps vilket pluralisböjningen i 4.5 anger. Det var en supporter och detta skedde före matchstart vilket redogjorts för i stycket ovan. För det andra kan det något försåtliga sätt som 4.5 är skrivet på tolkas som att Västeråssupportrar gripits i anslutning till händelserna i slutminuten. Vilket alltså inte var fallet.

Efter händelserna i det sydvästra hörnet upprepades provokationerna. "Uppviglingsförsök med tillrop och gester" enligt spV, denna gång från den östra långsidan och dessa upphörde inte förrän "poliser och od från VSK: s läktardel" ingrep. Provokationerna från SFC-supportrar på både sydvästra och sydöstra långsidan kunde ostört pågå utan att ov eller pv från arrangerande förening ingrep. Något som spV finner synnerligen anmärkningsvärt. En uppfattning som vi delar och som ytterligare visar att SFC inte klarat av att uppfylla TB, 6 kapitlet 2 § 2.1.

Nästa händelse av säkerhetskaraktär sker i den 55:e minuten då SFC tar ledningen med 1-0. Då tänds tre-fem bengaler, uppgifterna går isär vad gäller antalet, i SFC-klacken på den västra läktaren. Dessutom kastas det in ett knallskott på planen från samma läktardel. Om detta finns att läsa i samtliga rapporter som vi har haft tillgång till som MD:s, spV:s, SFC:s och även i ett brev från Bo Axberg som på SFC:s uppmaning skrivit ner sina upplevelser från matchen. Bo Axberg skriver: "När Syrianska i andra halvleken tog ledningen med 1-0 exploderade det. En smällare kastades in på planen där de syrianska spelarna vistades (se foto) och bengaler antändes. Allt detta från den syrianska klacken".

I advokatrapporten står det under 3.3 ”Såsom anges i anmälan och (domaren) Kristoffer Karlssons rapport tändes i samband med Syrianskas ledningsmål bengaliska eldar på huvudläktaren, samtidigt slängdes även ett knallskott mot planen. De bengaliska eldarna var tre till antalet. Det kan även intygas av Polisens sambandsman Joachim Svensson”. Och i 4.4: "De personer som i samband med Syrianskas mål antände bengaliska eldar och den person som kastade in ett knallskott har identifierats och kommer att stängas av från Syrianskas framtida hemmamatcher. Syrianska kommer även att rikta skadeståndsanspråk mot dessa personer".

Detta torde ge en synnerligen entydig bild av vad som hände i samband med SFC:s ledningsmål. För alla utom för DN. Nämnden skriver i sina domskäl följande: "Härvid finner DN att det är ställt utom rimligt tvivel att syrianska supportrar dels före matchen antänt en raket vid entrén, dels antänt i vart fall fem bengaliska eldar på läktaren samt kastat in en petflaska på planen."

Det "knallskott eller smällare" som kastades in på planen från syrianska klacken på huvudläktaren och som advokatrapporten intygar och enligt Bo Axberg hamnade "där de syrianska spelarna vistades" finns överhuvudtaget inte med i DN:s domskäl och föranleder då heller ingen bestraffning.

På en direkt fråga i samband med en artikel om beslutet i VLT 10 oktober 2008 säger DN: s ordförande Khennet Tallinger: ”"Vi har kontrollerat match-dvd:n och läst allt material men inte kunnat fastställa varifrån den sköts in."

Hur är det möjligt att DN har missat ovannämnda rapporter och yttranden som alla entydigt anger varifrån knallskottet har kastats?

VSK ser mycket allvarligt på att DN i sitt beslut underlåtit att ta med denna händelse vilken förekommer i samtliga rapporter, inklusive SFC:s, och uppmanar besvärsnämnden att för DN påpeka detta misstag och för den vållande parten utdela lämplig sanktion.

VSK-supportrarna reagerar kraftigt på det inträffade och en supporter kastar då in en petflaska framför SFC:s mål. Detta agerande försvaras definitivt inte men kan förklaras som en överreaktion på antända bengaler och knallskott. Personen som kastade flaskan är identifierad och avstängning väntar och skadeståndsanspråk för de böter som klubben fått för den händelsen.

VSK skriver redan i det första yttrandet att klubben tar det fulla ansvaret för händelsen med den inkastade petflaskan. När man studerar bestraffningsärenden som berör inkastade föremål, dock inte pyroteknik, är bötessumman vanligtvis 5 000 kronor. DN ålägger VSK 10 000 kronor i böter "som följd av ovan redovisade händelser". Vad dessa händelser är, utöver inkastat föremål, framgår tyvärr inte i DN: s domskäl.

Avbrottet
I matchens 92:a minut kvitterar VSK till 1-1. I samband med detta träffas VSK-målvakten av en inkastad petflaska och uppmärksammar domaren om detta, 93: e minuten enligt domarrapporten.

Denna händelse beskrivs på två skilda sätt i det material som utgör SFC: s yttrande. I advokatrapporten 3.4 står det: "Det stämmer att en petflaska träffade Västerås målvakt bakifrån strax efter att Västerås kvitterat. Den aktuella petflaskan kastades från en plats utanför arenan. Av videoupptagning 1 från matchen framgår att läktaren bakom Västerås målvakt var tom vid det aktuella tillfället". I Bo Axbergs brev står det: "Min slutsats var att detta troligen kom från några enstaka personer som nu vistades i ena hörnet av läktaren på den kortsidan. I övrigt var läktaren tom". Onekligen intressant att SFC har så motsägelsefulla uppgifter i sitt yttrande.

Studier av dvd-film visar att Bo Axberg har rätt. Det står ett antal personer i det nordvästra hörnet och läktarsektionen är tom. Vilket ger advokatrapporten rätt i ett avseende, läktarsektionen var tom. Däremot framstår teorin om att den petflaska som träffade VSK:s målvakt skulle ha kastats "från en plats utanför arenan" som orimlig. Finns det verkligen någon, med kännedom om hur Södertälje Fotbollsarena ser ut, som tror att man från en plats utanför arenan kan träffa en målvakt som vid tillfället, VSK:s kvittering, troligen befinner sig mellan straffpunkten och straffområdeslinjen? Sannolikt har rapportskrivarna fastnat i den försåtliga fällan att till varje pris följa strategin om att allt ofördelaktigt för SFC:s del har inträffat utanför arenan. I detta fallet till priset av förlorad trovärdighet.

När matchen därefter ska återupptas rapporterar domaren att han "ser en raket avfyras på kortsidan där Västerås har sin supporterläktare. Jag kan inte avgöra från vilken läktardel raketen kommer".

"Efter ytterligare en raket/knallskott startar en omfattande stenkastning mot VSK-supportrarna", rapporterar supporterpoliserna från Västerås. "Hundratals stenar kastades in, en del stora som knytnävar." Vidare skriver man att "flertalet i VSK-klacken och supporterpoliserna själva var i det läget tvungna att söka skydd så gott det gick". Och att stenkastningen "sökte sig mot VSK-klacken och den buss de kommit i".

Det var vidare ingen större svårighet för dessa poliser att avgöra vilken supportergrupp som ska göras ansvarig för dessa händelser. SpV skriver i sin rapport "för oss på plats var det alldeles uppenbart att personerna utanför planket var Syrianska-anhängare".

Att SFC: s supportrar ska hållas ansvariga för de tumultartade händelserna i den 93:e minuten visar med all önskvärd tydlighet den videoupptagning som VSK bifogar denna överklagan. Videofilmen och flera foton visar tydligt att sex SFC-supportrar befinner sig inne på arenan och tio stycken hänger över eller står på planket som utgör arenans avgränsning. Samtliga dessa uppträder synnerligen provocerande med stenkastning, rusningar mot VSK-läktaren och uppviglande gester. Utanför planket finns uppskattningsvis 30-40 ytterligare SFC-supportrar som framför allt deltar i stenkastningen. Vidare framgår att efter den inledande attacken drar SFC-supportrarna sig tillbaka till en position utanför kamerans synvinkel för att efter cirka fem-sex minuter åter göra en rusning med stenkastning utanför planket. Denna gång riktat mot området där VSK:s supporterbuss står parkerad.

Av utrymmesskäl publiceras resten av överklagan på vskfotboll.nu (publicerad klockan 23.35, 22 oktober 2008)